Algemene voorwaarden

Hier komen de algemene voorwaarden van La Bleue.

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen La Bleue Vertaal- en Tekstbureau, hierna te noemen vertaler/tekstschrijver en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij de vertaler met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.
 2. Offertes, aanvaarding van opdrachten
  1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler zijn vrijblijvend.
  2. Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien de vertaler/tekstschrijver voor de opgaaf de volledige tekst dan wel aanvraag nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de vertaler/tekstschrijver of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van de vertaler/tekstschrijver van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
  3. De vertaler/tekstschrijver mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de vertaler/tekstschrijver heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de vertaler/tekstschrijver zijn verstrekt.

 3. Wijziging/intrekking van opdrachten
  1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de vertaler/tekstschrijver gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn alsmede het honorarium.
  2. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. De vertaler/tekstschrijver stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.
  3. Indien de vertaler/tekstschrijver voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
 4. Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
  1. De vertaler/tekstschrijver is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
  2. De vertaler/tekstschrijver zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
  3. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft de vertaler/tekstschrijver het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De vertaler/tekstschrijver zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
  4. Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst dan wel de te schrijven tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 5. Termijn en tijdstip van levering
  1. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vertaler/tekstschrijver is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
  2. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De vertaler/tekstschrijver is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
  3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending, normaal gezien digitaal.
  4. Levering van gegevens langs elektronische weg wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
 6. Honorarium en betaling
  1. Het honorarium voor vertalingen en proeflezen/redigeren is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor het schrijven van teksten wordt een honorarium per tekst(-deel) gehanteerd. Voor overige werkzaamheden kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. De vertaler/tekstschrijver kan tevens naast zijn honorarium ook de tevoren met de opdrachtgever overeengekomen verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
  2. Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
  3. Voor betalingen geldt conform de Europese Richtlijn 2000/35/EG een betalingstermijn van 30 dagen. Indien een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling binnen die termijn te geschieden.
  4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.
  5. De vertaler/tekstschrijver heeft het recht van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, en/of (aanvullende) zekerheid in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe een zekerheid als hiervoor bedoeld heeft gesteld, heeft de vertaler/tekstschrijver het recht zijn verplichtingen voor een door hem bepaalde termijn op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt de vertaler/tekstschrijver het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.
  6. De vertaler/tekstschrijver heeft het recht betaling in gedeelten tijdens de uitvoering van de opdracht te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever in een dergelijk geval de betalingsverplichtingen volgens artikel 6.3 niet nakomt, heeft de vertaler/tekstschrijver het recht zijn verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt de vertaler/tekstschrijver het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.
  7. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door de vertaler/tekstschrijver aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen de volgens artikel 6.c geldende betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van de opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.
 7. Klachten
  1. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan de vertaler/tekstschrijver kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de vertaler/tekstschrijver te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
  2. Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler/tekstschrijver het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler/tekstschrijver redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
  3. Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft geleverd.
 8. Aansprakelijkheid
  1. De vertaler/tekstschrijver is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler/tekstschrijver toerekenbare tekortkoming. De vertaler/tekstschrijver is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
  2. De aansprakelijkheid van de vertaler/tekstschrijver is in alle gevallen gelimiteerd tot de factuurwaarde exclusief BTW van de desbetreffende opdracht of, indien lager een bedrag van € 2500,- per gebeurtenis.
  3. Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de vertaler/tekstschrijver van iedere aansprakelijkheid.
  4. De beoordeling van de vraag of een te vertalen dan wel te schrijven tekst bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever; de opdrachtgever zal de vertaler/tekstschrijver vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met letselschade voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde.
  5. De vertaler/tekstschrijver is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De vertaler/tekstschrijver is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
  6. De opdrachtgever is verplicht de vertaler/tekstschrijver te vrijwaren voor alle aanspraken van derden waarin de vertaler/tekstschrijver geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt aangesproken.
 9. Ontbinding
  1. De vertaler/tekstschrijver is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
  2. Indien de vertaler/tekstschrijver door omstandigheden die niet voor zijn rekening komen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft hij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop de vertaler/tekstschrijver geen invloed kan uitoefenen.
 10. Auteursrechten
  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler/tekstschrijver het auteursrecht op door de vertaler/tekstschrijver vervaardigde vertalingen en andere teksten.
  2. De opdrachtgever vrijwaart de vertaler/tekstschrijver tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs – of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 11. Overige bepalingen
  1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en vertaler/tekstschrijver wordt beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen en vorderingen waaromtrent geen minnelijke schikking ex artikel 7 werd bereikt, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.